ប្រធានគ្រប់គ្រង ចំណតរថយន្ត/ថែទាំរថយន្ត ១នាក់- ភ្នំពេញ-ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Sale Representative, ($200-$300+) សម្រាប់បេក្ខភាពខេត្ត សៀមរាប- ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Outlet Representative ($300-$500), សាខាខេត្ត សៀមរាប ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Designer- Very Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Operation Logistic Manager_(Chinese good) $1500, Very Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Pharmaceutical Sale Supervisor
HCH Clear, Medical/Pharmacy
*** Fashion Designer, (Model & Fashion style), Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Doctoral/Senior Management-Urgently
HCH Clear, Medical/Pharmacy
** Medical Doctor
HCH Clear, Medical/Pharmacy
អ្នកបើកបរ ឡាន ទម្ងន់ ២០តោន ១នាក់-$500-ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Doctor Philosophy Expert, Local & Expat, Urgently
HCH Clear, Medical/Pharmacy
គិលានុបដ្ឋាយិកា (Nursing),​ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
ផ្នែកបច្ចេកទេសពិសោធន៍(Technician Laboratory), at Province
HCH Clear, Medical/Pharmacy
HR Recruitment Assistant, Very Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Head Nursing, Very Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Public Relationship officer/PR/IR-Urgently
HCH Clear, Medical/Pharmacy
អ្នករក្សាទុកឱសថនឹងបញ្ជូនឱសថ/ភេទប្រុស/(Medical Stock Keeper), ជាបន្ទាន់
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Judge officer, Very Urgent
HCH Clear, Medical/Pharmacy
Purchasing Officer (300$-500$)
Home Master Group Piling
warehouse Controller ($150$ - $300)
Home Master Group Piling
Purchasing Officer (300$-500$)
Home Master Group Piling

FEATURED EMPLOYERSAll EmployersFOR JOB SEEKERS
Register CV